דיו לנצח יציל את עם ישראל מסת"ם שנפסלים


דיו לנצחTM הוא דיו עשן מהודר שנשאר כשר לנצח. שחור מאד, אינו נפגם, ואינו נפסל.  
 

דיו לנצח מוסכם ע"י גדולי הפוסקים
באחדות נדירה ונפלאה של ספרדים ליטאים וחסידים


דיו לנצח עשוי למצוה מן המובחר מעשן ושרפים, כפי שפסקו הראשונים, השו"ע, הרמ"א, שו"ע הרב, והמשנה ברורה. השו"ע והרמ"א פסקו הלכה למעשה שדיו צריך להיות עשוי מעשן.

דיו לנצח קבל את הסכמתם של הרב מרדכי אליהו, הרב אלישיב, והרב שמואל הלוי ואזנר (שבט הלוי), באחדות נדירה ונפלאה של ספרדים, ליטאים, וחסידים.

הרב מרדכי פרידלנדר, שהיה מו"צ בעדה החרדית, חקר ובדק ואישר לפירסום את הסכמת הרב אלישיב לדיו לנצח,  ואמר על דיו לנצח:  "דיו לנצח יציל את עם ישראל מסת"ם שנפסלים."

דיו לנצח קבל אישור של ועד משמרת סת"ם: "הדיו כשר לכתוב בו סת"ם מבלי שום פקפוק".

כל הסת"ם שנפסלים אחרי הכתיבה נפסלים בגלל פגמים בדיו. אלפי תפילין ומזוזות נמצאו פסולים כבר בבדיקה הראשונה בגלל דיו שאינו מקיים את דברי חז"ל: 
"ספרים בעינן דבר המתקיים לעולם" (רשב"א),  
"שיתקיים אלפי שנים" (רמב"ם), 
"עיקר מעלת הדיו היינו שהוא דבר של קיימא" (צמח צדק),  
"אין כותבין ספרים רק בדבר המתקיים לעולם" (אבני יעקב).
בדיקות מעבדה הוכיחו שדיו לנצח הוא דיו עם עמידות גבוהה ביותר בתנאים קשים.
  • הדיו נשאר דבוק לקלף, אינו נסדק, ואינו מתקלף, גם אחרי קפולים וקמטים רבים. רבנים וסופרים ניסו לסדוק דיו לנצח יבש ולהפיל אותו מהקלף והדיו לא ניזוק.
  • קלף כתוב בדיו לנצח קופל קדימה ואחורה 210 פעמים, והדיו לא נסדק.
  • סופר בירושלים קיפל קלף כתוב בדיו לנצח קדימה ואחורה 1000 פעמים, והדיו לא נסדק.
  • דיו לנצח חומם בתנור בחום של 100 מעלות צלזיוס  (212 מעלות F) והוקפא בפריזר, חומם והוקפא, הרבה פעמים. שום נזק לא נגרם לדיו.
  • קלפים שהיו בהם קמטים וקפלים הורטבו במים ויובשו ישרים וחלקים. הקמטים והקפלים נעלמו והדיו לא ניזוק.
  • דיו לנצח יבש (בלי קלף) הושרה במים ימים רבים. אחרי שהדיו התייבש הוא היה כמו חדש. שום נזק לא נגרם לדיו.
  • דיו לנצח יבש (בלי קלף) בושל במים רותחים במשך ששה ימים רצופים. אחרי שהדיו התייבש הוא היה כמו חדש. שום נזק לא נגרם לדיו.
  • דיו לנצח עמיד בכלור. תפילין כתובים בדיו רגיל שנשכחים במקוה יכולים להינזק מהכלור. קלף כתוב בדיו לנצח הושרה יום שלם במי כלור (אקונומיקה - Bleach) ושום נזק לא נגרם לדיו.
  • סופר מומחה פירסם בכתב ניסוי שהוא עשה בדיו: "כתבתי אותיות על חתיכת גוויל עם כל סוגי דיו שאני מכיר ושמתי את הגוויל במכונת כביסה בתכנית ארוכה עם רתיחה. הכל נמחק ודיו לנצח נשאר אפילו עם הברק שלו." 
אין הידור גדול יותר בסת"ם מכתב שחור בדיו עשן, שאף פעם אינו נפסל.  


דיו סת"ם צריך להתקיים לעולם

רק בדיו לנצח אפשר לכתוב סת"ם שאינם נפסלים


הרב שמואל הלוי ואזנר (שבט הלוי) קבל פרטים מדוייקים על מרכיבי הדיו ודרך יצורו מנכדו, הרב אברהם צבי ואזנר שליט"א, שראה בעיניו את המרכיבים ואת יצור הדיו. שבט הלוי שמע גם טענות של מערערים נגד הדיו. בתגובה למערערים כתב שבט הלוי על דיו לנצח: "דיו זו נעשתה לפי המסורה ועפ"י הפוסקים רק נתחזקה עמידתה ... דיו זה יפה ומהודר - והכותבים בה עושים כהלכה."
 

הרב שמאי קהת הכהן גראס שליט"א אמר בראיון מצולם על דיו לנצח: "אם יש את הדיו הזה (אוחז בידו בקבוק של דיו לנצח) צריך לכתוב בדיו הזה כדי שהכתב יחזיק מעמד." ובמכתב, כתב הרב שמאי קהת הכהן גראס שליט"א, ביחד עם הרב חיים דוד שובקס שליט"א, והרב מאיר זילברשטין שליט"א: "דיו זה הידור גדול ביותר וכבר אמרו חז"ל זה קלי ואנווהו - התנאה לפניו בדיו נאה. ועל כן באנו בקריאה של חיבה לאחב"י להדר ולקנות סת"ם הכתובים בדיו לנצח וכן לסופרים שיהדרו ויכתבו בדיו הנ"ל."

הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א כתב: "הנני בזה לאשר את הדיו הקרוי "דיו לנצח" ... אפשר לכתוב עם דיו זה לכתחילה."  ומאוחר יותר כתב גם: "נמצא דדיו הנ"ל כשר בלי פקפוק."


הרב שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א אמר בראיון מצולם על דיו לנצח: "אני ממליץ לילדים שלי ולחתנים ולנכדים, אלו שיצטרכו תפילין, אני אמליץ להם שזה דיו מהודר. שיקחו מהדיו הזה." ובמכתב כתב הרב שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א: "הדיו מהודר מאד - ובודאי הידור גדול יש בו לכתוב בו סת"ם."


סופרים שהתאמנו והתרגלו לכתוב בדיו לנצח משקיעים בדיו פחות מ- 1% ממחיר הסת"ם,
ומרוויחים 10% - 20% יותר ממה שהרוויחו קודם.שווק דיו לנצח
info@diolanetzach.com   

     חן:    053-726-0641    dio-lanetzach-il.blogspot.co.il
       
     

     טל. ארה"ב    Tel. USA     +1-570-906-8486

.